Z DEJÍN PREŠOVSKÉHO KOLEGIÁLNEHO GYMNÁZIA (1804 - 1918)

DARINA VASIĽOVÁ, LIBUŠA FRANKOVÁ

Prešov – metropola Šariša sa v premenách času v priebehu posledných piatich storočí stal jedným z významných vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych centier na Slovensku. O dôležitosti postavenia mesta svedčí aj skutočnosť, že jeho školy v minulosti poskytovali stredné a vysokoškolské vzdelanie v širokom okolí severovýchodného Uhorska. V 19. a na začiatku 20. storočia na pôde mesta vyvíjali vzdelávaciu a výchovnú činnosť gymnáziá, učiteľské ústavy, kňazské semináre, teologická akadémia, právnická akadémia... Dnes sa v meste ležiacom pri sútoku Torysy a Sekčova nachádza pomerne bohatá sieť vysokých, stredných a základných škôl – štátnych, súkromných i cirkevných, medzi ktorými nechýba ani desať gymnázií. Jedno z najstarších – evanjelické kolegiálne gymnázium začalo písať svoje dejiny už v 17. storočí. Prešovské evanjelické kolégium (Collegium statuum evangelicorum superioris Hungariae) od svojho vzniku v roku 1667 patrilo k významným školským inštitúciám na Slovensku. Svojimi výchovnými a vzdelávacími výsledkami i vedeckou prácou profesorov sa postupne stalo fenoménom v dejinách školstva na Slovensku i v Uhorsku. Malo značný podiel na rozvoji slovenského i maďarského spoločenského, národného, kultúrneho, literárneho a vedeckého života v samotnom Prešove v 17. – 20. storočí. Bolo zriadené evanjelickou cirkvou a. v. a jej samosprávou a vo svojom vývine prešlo dôležitými organizačnými, výchovnými a vzdelávacími reformami (1711, 1785, 1804, 1850, 1918). Svoje postavenie menilo v dôsledku politických i náboženských zápasov. V rokoch 1804 – 1918 bolo v správe Potiského dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku. V dôsledku udalostí rokov 1848/49 boli zrealizované na kolégiu výrazné organizačné zmeny. Z pôvodného gymnázia vznikli: osemtriedne gymnázium (Főgymnasium), trojročný teologický ústav (Hittanintézet), od školského roku 1884/85 ako štvorročná teologická akadémia (Theologiai akademia), dvojročný právnický kurz, od školského roku 1878/79 ako štvorročná právnická akadémia (Jogakademia) a v roku 1873 k nim pribudol trojročný učiteľský ústav (Tanitóképző- intézet), od roku 1899 so štvorročným štúdiom. Podľa zmluvy medzi Potiským dištriktom a kolégiom z roku 1892 bol názov školy Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

OBSAH:

1 Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia do roku 1804 (Darina Vasiľová)
1.1 Vznik a rozvoj kolegiálneho gymnázia v rokoch 1667 – 1711
1.2 Exilové obdobie kolegiálneho gymnázia v rokoch 1711 – 1785
1.3 Činnosť znovuzískaného kolegiálneho gymnázia v rokoch 1785 – 1804

2 Prešovské dištriktuálne kolegiálne osemročné gymnázium v rokoch 1804 – 1849 (Libuša Franková)
2.1 Správa, riadenie a podmienky činnosti dištriktuálneho gymnázia
2.2 Štúdium na dištriktuálnom gymnáziu – organizácia vzdelávacieho procesu, jeho modernizácia
2.3 Študentská záujmová spolková činnosť na dištriktuálnom gymnáziu
2.3.1 Maďarská spoločnosť – Magyar Társaság
2.3.2 Nemecký spolok – Deutscher Verein
2.3.3 Slovenská spoločnosť
2.4 Formy pomoci a dobrodenia pre profesorov a študentov na dištriktuálnom gymnáziu
2.4.1 Cherogerontikon a Ústav učiteľsko-vdovský a sirotský pre Šarišsko-Zemplínsky slovenský seniorát
2.4.2 Ubytovanie a stravovanie – alumneum a konvikt
2.4.3 Štipendijné základiny a donácie
2.4.4 Knižnice
2.5 Významné osobnosti študujúce na dištriktuálnom gymnáziu
2.6 K pedagogickým, vedeckým a spoločenským aktivitám významných profesorov dištriktuálneho gymnázia

3 Prešovské kolegiálne vyššie gymnázium v rokoch 1850 – 1918 (Darina Vasiľová)
3.1 Správa a riadenie kolégia a činnosti vyššieho gymnázia
3.1.1 Správa a riadenie v rokoch 1850 – 1892
3.1.2 Správa a riadenie v rokoch 1892 – 1913
3.1.3 Správa a riadenie v rokoch 1913 – 1918
3.2 Štúdium na vyššom gymnáziu
3.3 Študentská záujmová spolková činnosť na vyššom gymnáziu
3.3.1 Maďarská spoločnosť – Magyar Társaság
3.3.2 Slovenská spoločnosť
3.3.3 Markovičov krúžok rýchlopisu – Markovits kör
3.3.4 Umelecké krúžky – Hudobný krúžok kolegiálneho vyššieho gymnázia – Collegiumi főgymnasiumi Zenekör a Spevácky krúžok kolegiálneho vyššieho gymnázia – Collegiumi főgymnasiumi Dalkör
3.3.5 Telovýchovný spolok kolegiálneho vyššieho gymnázia – Collegiumi főgymnasiumi Torna kör
3.4 Formy pomoci a dobrodenia pre študentov na vyššom gymnáziu
3.4.1 Ubytovanie a stravovanie
3.4.2 Štipendijné základiny a donácie
3.4.3 Knižnice
3.4.4 Odborné kabinety
3.5 Významné osobnosti študujúce na vyššom gymnáziu
3.6 K pedagogickým, vedeckým a spoločenským aktivitám významných profesorov vyššieho gymnázia

O histórii Evanjelického kolégia
už vyšla aj táto kniha: