Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918)

Štefan Kucík, Jaroslav Vaculík a kol.

Po rozdelení Československa v roku 1993 historický výskum na slovenskej a českej strane šiel spravidla svojou vlastnou cestou. Dedičstvo vo forme spoločnej česko-slovenskej histórie trvajúcej takmer 75 rokov však aj napriek rozdeleniu ponúka priestor na spoločný český a slovenský výskum. Ide najmä o témy, ktoré boli v Československu ignorované či priamo dezinterpretované, či už kvôli totalitnému komunistickému režimu, alebo pre citlivosť niektorých tém, týkajúcich sa vzájomného vzťahu českého a slovenského národa. Cieľom projektu, v rámci ktorého predkladaná monografia vznikla, bolo vytvoriť tím slovenských a českých historikov spolupracujúcich na výskume slovenského a českého krajanského hnutia v Spojených štátoch amerických na konci 19. a v prvých dekádach 20. storočia, s akcentom na obdobie spoločného česko- -slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918).
Predpokladom uvedeného výskumu bolo zhodnotenie súčasného stavu bádania tak na slovenskej, ako aj českej strane a u slovensko-amerických, česko-amerických, ale aj zahraničných autorov. Po zhodnotení dovtedajšieho poznania danej problematiky sme definovali parciálne oblasti výskumu s cieľom analyzovať vzájomný pomer a podiel slovenského a českého krajanského hnutia na národnom živote Čechov a Slovákov do vzniku ich spoločného štátu v roku 1918. Výskum nadväzoval na už realizovaný archívny výskum na slovenskej aj českej strane v archívnych zbierkach slovenských a českých krajanských organizácií v Spojených štátoch amerických.


OBSAH:

Vznik a vývin slovenského krajanského hnutia v USA do roku 1907
(Marta Dobrotková)

Slovenské krajanské hnutie v USA (1907 – 1914)
(Hana Palkovičová)

Vznik a vývoj českého krajanského hnutí v USA do roku 1914
(Jaroslav Vaculík) 

Česko-slovenský zahraničný odboj v USA (1914 – 1918) – slovenský pohľad
(Štefan Kucík – Peter Švorc)

Česko-slovenský zahraniční odboj v USA (1914 – 1918) – český pohled
(František Hanzlík)