CIRKVI A NÁRODY STREDNEJ EURÓPY (1800 - 1950)

PETER ŠVORC, ĽUBICA HARBUĽOVÁ, KARL SCHWARZ (EDS.)

OBSAH:

Peter ŠVORC: Vzťah cirkví a národného vedomia obyvateľstva strednej Európy v 19. storočí až prvej polovici 20. storočia
Milan PODRIMAVSKÝ: Konfesionalita a politická diferenciácia slovenskej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia
Roman HOLEC: Problémy vzťahu „cirkev – národ – štát“ v dlhom 19. storočí a rok 1918
Karl SCHWARZ: „Šťastie pre vzdelávaciu ustanovizeň, že zostala ušetrená od týchto slovanských apoštolov.“ Nacionalizmus a nacionalistické motívy v zrkadle viedenskej Evanjelicko-teologickej fakulty
Barna ÁBRAHÁM: „Národné náboženstvá“ v Uhorsku v 19. storočí
Libuša FRANKOVÁ: Vplyv cirkvi na formovanie národného povedomia slovenských študentov na prešovskom evanjelickom kolégiu (prvá polovica 19. storočia)
Darina VASIĽOVÁ: Prejavy národného povedomia študentov na pôde prešovského evanjelického kolégia v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia
Ján ADAM: Od jednej konfesie a jednej etnicity k druhej konfesii a dvom etnicitám (Na príklade gréckokatolíkov Prešovského a západnej časti Mukačevského biskupstva)
Michal DANILÁK: Vplyv gréckokatolíckej cirkvi na formovanie národného vedomia Rusínov (Ukrajincov) v Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia
Ihor ŠNICER: Vplyv náboženského faktora na politický a kultúrny život obyvateľstva Uhorskej Rusi na začiatku 20. storočia
Ihor LICHTEJ: Formovanie národného vedomia v prostredí duchovenstva Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v 20. rokoch 20. storočia
Peter KOVAĽ: Gréckokatolícka cirkev a formovanie národného vedomia Slovákov na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1918 – 1939
Jerzy KUZICKI: Konzervatívno-liberálne strany Veľkej emigrácie a ich vzťahy ku gréckokatolíkom v Haliči
Andrzej de LAZARI: Základné kategórie ruskej kultúry
Radomír VLČEK: České slovanství a pravoslaví (Vladimír I. Lamanskij a jeho vliv na konverzi Čechů k pravoslaví a k panslavismu)
Zoja Sergejevna NENAŠEVA: Ruský pravoslávny chrám v Prahe zoči-voči rakúskemu právu a českej spoločnosti (polovica 70. rokov 19. storočia)
Michail DRONOV: Národnostné a jazykové problémy gréckokatolíckej cirkvi v medzivojnovej Prahe
Ladislav TAJTÁK: K otázke postavenia slovenských katolíkov v Uhorsku a v USA (1880 – 1918)
Pavel MAREK: Biskup Eduard J. N. Brynych: Praha nebo Vídeň? Vlastenectví nebo loajalita? Malý příspěvek k velkému tématu formování národního vědomí českého katolického lidu
Vincenc RAJSP: Rímskokatolícka cirkev a jej vplyv na formovanie národného vedomia u Slovincov od konca 18. storočia až do roku 1918
Ulfried BURZ: Katolícka cirkev v habsburskej monarchii a juhoslovanská otázka: Od jari národov k zime národov (1848 – 1914)
Pál Attila ILLÉS: K obrazu duchovenstva v maďarskej a slovenskej literatúre 19. storočia
Waclaw WIERZBIENIEC: Úloha katolíckej cirkvi pri udržiavaní a upevňovaní národného vedomia obyvateľov Rzeszowa v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia
Marian STOLARCZYK: Zo spoločensko-politickej činnosti Poľskej strany katolícko-ľudovej v Brzeskom okrese v rokoch 1919 – 1925
Martin PEKÁR: Vplyv národných a náboženských princípov na charakter slovenskej štátnosti v rokoch 1939 – 1945
Vladimír GONĚC: Od národních otázek k evropanství. Podíl církví, církevních myslitelů a konfesních stran na úsilí o evropskou jednotu ve 40. letech 20. stoletíV edícii Stredoeurópske národy
v 19. a 20. storočí už doposiaľ vyšli: