PREŠOVSKÉ KOLÉGIUM POTISKÉHO DIŠTRIKTU
EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. (1850 - 1918)

DARINA VASIĽOVÁ

PhDr. Darina Vasiľová, PhD., je autorkou knihy o Prešovskom evanjelickom kolégiu. V nej takmer na 500 stranách textu predstavuje teologickú a právnickú akadémiu kolégia, ktoré boli jeho pýchou, veď predstavovali najvyššiu evanjelickú vzdelávaciu ustanovizeň v hornom Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Prešovské evanjelické kolégium v tomto období už malo za sebou bohatú tradíciu vo vzdelávaní a samo túto tradíciu ešte ďalej obohacovalo vynikajúcimi výsledkami nielen v školstve, ale aj vo vede, na čo bola evanjelická cirkev právom hrdá. O tom všetkom, o organizácii štúdia, o živote učiteľov i študentov kolégia, o bývaní, stravovaní, o nárokoch na študentov, ale aj o smutne známej maďarizácii, ktorá sa na prelome 19. a 20. storočia nevyhla ani Prešovu a kolégiu, je táto kniha. Navyše desiatky dobových fotografií, ktoré predstavujú nielen starý Prešov, ale aj tváre učiteľov a mnohých študentov, budovy, ktoré patrili evanjelickej cirkvi a slúžili študentom kolégia, robia knihu Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. (1850 - 1918) ešte viac príťažlivou.O histórii Evanjelického kolégia
už vyšla aj táto kniha: